ขวดน้ำดื่ม PP ขนาด  150 cc , 160 cc , 180 cc , 200 cc , 230 cc ,

250 cc , 300 cc   ขนาดบรรจุ 150 ชิ้น / แพค

 

ขวดน้ำดื่ม PET ขนาด  150 cc , 160 cc , 250 cc , 350 cc , 400 cc ,

450 cc , 500 cc , 600 cc , 1000 cc , 1500 cc

ขนาดบรรจุ Size 150 cc - 600 cc  บรรจุ 150 ชิ้น / แพค 

ขนาด 1000 cc   บรรจุ 98 ชิ้น / แพค

ขนาด 1500 cc   บรรจุ 72 ชิ้น / แพค